Verklarende woordenlijst

Bij de diagnose en behandeling van eierstokkanker warden veel vaktermen gebruikt. Daarom hebben we een alfabetische lijst voor u samengesteld met de belangrijkste woorden en afkortingen waar u mee te maken kunt krijgen. Zo kunt u gemakkelijk de betekenis opzoeken wanneer u termen tegenkomt die u nag niet kent.

Anesthesist

Medisch specialist die pijnstelling en verdoving geeft voorafgaand aan een operatie of belastend onderzoek.
Angiogeneseremmer

Dit is een behandeling die de aanmaak van nieuwe bloedvaten in de tumor bemoeilijkt.

Ascites

Vocht in de buikholte.

Ascitespunctie

Het laten weglopen van vocht uit de buikholte

Avastin

Een andere naam voor bevacizumab, een angiogenese­ remmer.

Beenmergdepressie

Tijdelijk tekort aan bloedcellen als bijwerking van chemotherapie.

Biopsie

Tijdens een biopsie wordt een stukje weefsel (biopt) afgenomen van een patient, om het in het laboratorium te kunnen onderzoeken.

BRCAI- en

eder mens heeft BRCA genen. BRCA staat voor BReast

BRCA2-gen

CAncer. Als er een foutje in dat gen zit, oak wel genmutatie
genoemd, ontstaat er een verhoogd risico op het ontwikkelen van borst- en eierstokkanker. Elk kind van een ouder met een BRCA genmutatie, heeft vijftig procent kans om dit te erven. Oat geldt oak voor jongens.

CT-scan

Bij een CT-scan (ComputerTomografie) wordt er een serie rontgenfoto’s gemaakt. Elke opname is een dwarsdoorsnede van het lichaam. De patient ligt op een beweegbare tafel. Deze schuift elke keer een klein stukje verder onder de scanner. Dit gebeurt net zo lang totdat het
hele te onderzoeken lichaamsdeel in beeld is gebracht. De computer voegt later de plaatjes samen tot een geheel. Van de CT-scan voelt u niets.

Curatief

Een curatieve behandeling heeft als doel de kanker te genezen. Het tegenovergestelde van curatief is palliatief.

Debulking

Operatie waarbij een gespecialiseerde chirurg de eierstokken, baarmoeder en zoveel mogelijk tumorweefsel uit de buik verwijdert.

Diagnose

Het vaststellen van de precieze ziekte van de patient: is het longkanker, welk type en met welke eigenschappen?

Diagnostiek

De onderzoeken die warden gedaan om de diagnose te kunnen stellen.

DNA-mutatie

Een foutje in de opbouw van het DNA Tumoren maken hier soms handig gebruik van.

Doelgerichte
therapie

Behandeling die bij bepaalde DNA-mutaties gericht de trucjes van de tumor tegenwerkt.

EBUS

‘Endo Bronchial Ultra Sound’. Dit is een onderzoek naar de lymfeknopen die langs de luchtpijp zitten. Dit gebeurt d.m.v. een bronchoscopie.

Endometriose

Aanwezigheid van baarmoederslijmvlies buiten de baarmoederholte.

Enzym

Een eiwit in het lichaam dat zorgt voor bepaalde reacties in of buiten de cellen.

Extraovarieel
ovariumcarcinoom FIGO

Eierstokkanker die buiten de eierstokken is ontstaan Internationale Federatie van Gynaecologie en Geboortezorg.

Gemetastaseer

De tumorcellen hebben zich oak buiten de longen door het lichaam verspreid. Dit is stadium 4 van de ziekte.

Gen

Een afgebakend stuk DNA op een chromosoom, waarin erfelijke eigenschappen zijn opgeslagen zoals bijvoorbeeld de bloedgroep of de kleur van de ogen.

Genmutatiedrager

emand die een genetische verandering, een mutatie, heeft in het erfelijk materiaal.

HIPEC

Eenmalige toediening van verwarmde chemotherapie tijdens de operatie.

Hoofdhuidkoeling

Bij hoofdhuidkoeling krijgt u een koude kap op het hoofd, voor, tijdens en na het chemotherapie-infuu. sZo worden de cellen die haar produceren beschermd tegen de chemotherapie. Hierdoor is de kans op haaruitval kleiner.

Immunotherapie

Behandeling die het immuunsysteem helpt om de tumorcellen te herkennen en te vernietigen. Dit is nog niet beschikbaar voor eierstokkanker.

Intervaldebulking

Eerst neo-adjuvante chemotherapi,edan debulkin,gen dan adjuvante chemotherapie. Deze volgorde van behandelen wordt ook wel ‘sandwichtherapie’ genoemd.

Kiembaanmutatie

Een erfelijke DNA-mutatie die vanaf de geboorte aanwezig is. Deze mutatie kan worden gevonden door het bloed te onderzoeken.

Klinisch genetici

Artsen die a.d.h.v. familiesamenstelling kijken of erfelijkheidsonderzoek zinvol is.

Laparoscopie

Kijkoperatie in de buik.

Laparotomie

Buikoperatie

Liquid biopsy

Een ‘vloeibaar biopt,’ oftewel een buisje bloed dat wordt afgenomen voor een CT-DNA onderzoek.

Lymfeknopen

Een soort sluizen op belangrijke knooppunten in het immuunsysteem. In zo’n sluis zitten heel veel ‘soldaatjes van het immuunsysteem’ (lymfocyten) bij elkaar, die al het doorstromende vocht onderzoeke.nZieke cellen worden niet doorgelaten; gezonde wel. Een tumorcel kan deze sluizen niet zomaar passeren.

Lymfevaten

Dunne vaatjes door het hele lichaam die samen het ‘wegenstelsel’ van het immuunsysteem vormen. Hierdoor stroomt een vloeistof: het lymfevocht. Hierin zitten de ‘soldaatjes’ (lymfocyten). Soms gebruiken kankercellen de lymfevaten om zich verder door het lichaam te verspreiden.

Lymfocyten

De afweercellen, oftewel ‘soldaatjes’van het immuunsysteem. Ze stromen door het lichaam en herkennen foute cellen, die ze vervolgens opruimen. Tumorcellen hebben trucjes om niet herkend te worden door de lymfocyten.

Lynch-syndroom

Een erfelijk verhoogde kans op een cluster van vooral maag-darmtumoren en gynaecologische tumoren. Ook wel Hereditair Non-polyposis Colorectal Cancer (HNPCC) genoemd.

Metastasen

Uitzaaiingen van tumorcellen via het bloed of de lymfevaten naar andere delen van het lichaam.

MDO

‘Multi Disciplinair Overleg’. Dit is de vergadering waarin de medisch specialisten en onderzoekers de patienten bespreken en samen beslissingen nemen over de behandeling.

Multidisciplinair team

Een behandelteam van artsen en onderzoekers met verschillende specialisme.n

Mutatie

Een verandering in een gen.

Neuropathie

Schade aan kleine zenuwen, bijvoorbeeld in de
vingertoppen, als bijwerking van chemotherapi.eDit kan zich uiten in bijv. gevoelloosheid of tintelingen.

Omentum

Het buiknet: een beschermende vetlaag rondom de buikholtes (in medische termen ook wel ‘de vetschort’ genoemd).

Oncologie

Het onderdeel van de geneeskunde dat zich bezig houdt met kanker. Het komt uit het Grieks en betekent ‘wetenschap van tumoren’ .

Ovarium

Eierstok.

Ovariumcarcinoom

Eierstokkanker

Palliatief

Eierstokkanker

PARP

Poly ADP-Ribose Polymerase: een enzym dat breuken in het DNA repareert. Tumorcellen gebruiken dit enzym wanneer ze zich weer proberen te herstellen na chemotherapie.

PARP-remmer

Een medicijn dat het PARP-enzym remt, en op die manier het herstel van de tumorcellen hindert.

Patholoog

De medisch specialist die bloed of weefsel onderzoekt in het laboratorium.

Peritoneum

Het buikvlies.

PET-scan

Een PET-scan is een vorm van nucleair geneeskundig onderzoek. Hierbij wordt de tumor in beeld gebracht met behulp van radioactieve stof en een speciale gammacamera. Voorafgaand aan het onderzoek wordt een beetje van de radioactieve stof toegediend, die door de kankercellen wordt opgenomen. Daarna wordt een scan gemaakt met de gammacamera. Hierop is de straling te zien die de tumor en eventuele uitzaaiingen uitzenden. Dit wordt vaak gecombineerd met een CT-scan, zodat de plaats van de tumor precies bepaald kan worden.

Primair peritoneaal carcinoom

Kanker van het buikvlies.

Progressie

Wanneer er progressie optreedt, is de kanker aan het groeien en/of verspreidt het zich verder door het lichaam.

Punctie

Met een naald worden wat cellen uit het lichaam gehaald voor onderzoek in het lab.

Radioloog

De medisch specialist die gespecialiseerd is in het maken en lezen van scans, (rontgen-) foto’s en echo’s. De radioloog heeft een belangrijke rol bij het stellen van de diagnose.

Radiotherapeut

De medisch specialist die bestralingsbehandelingen (radiotherapie) geeft.

Radiotherapie

Radiotherapi,eook wel bestraling genoemd, is een behandeling tegen kanker waarbij tumorcellen worden gedood met sterke radioactieve stralen. Meestal bestaat de behandeling uit een serie bestralingen die met tussenpozen worden gegeven. Het lichaam kan dan tussendoor herstellen. Bestraling is belastend voor het lichaam. Hoe belastend, hangt af van de stralingsdosis en hoe vaak de behandeling wordt herhaald.

Recidief

Recidief is de terugkomst van de kanker, nadat deze een tijd lang verdwenen leek (in remissie was).

Remissie

Soms kan de kanker een tijd lang worden teruggedrongen met medicjinen. De ziekte is dan ‘in remissie’. Wanneer de ziekte op een gegeven moment weer terug komt, noemen we dit ‘recidief’.

Resistent

De kanker reageert niet op de behandeling.

Respons

De kanker reageert op de behandeling.

Schildwachtklier

De eerste lymfeknoop vanaf de tumor gezien. Wanneer de tumorcellen zich in het lichaam proberen te verspreiden via de lymfevaten, is dit een belangrijke hindernis. Wanneer het de tumorcellen lukt om hier langs te komen, kan de kanker zich via de lymfevaten uitzaaien.

Somatische mutatie

Een DNA-mutatie die in de tumorcellen is ontstaan, maar niet in het bloed aanwezig is. Een somatische mutatie is er niet al vanaf de geboorte, en is dus niet erfelijk.

Stadieringsoperatie

Operatie bij een laag stadium eierstokkanker, waarbij de tumor wordt verwijderd en de buik nauwkeurig wordt onderzocht om zeker te weten of de ziekte nog in een laag stadium is. Dit bepaalt immers of er vervolgens wel of geen chemotherapie nodig is.

Stadium

De mate waarin de kanker zich in het lichaam heeft uitgebreid. Eierstokkanker wordt in vier stadia ingedeeld.

Radiotherapeut

De medisch specialist die bestralingsbehandelingen (radiotherapie) geeft.

Tuba

Eileider

Tubacarcinoom

Kanker in de eileider.

Tumor

Een wildgroei van kwaadaardige kankercellen.

Uterus

Baarmoeder